Privacyverklaring

Op onze website www.mega-camp.nl verwerken wij persoonsgegevens over u en daarmee vallen wij onder het bereik van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze persoonsgegevens. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn. Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens als u onze website bezoekt en/of het contact/aanmeldformulier op onze website invult. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Wij verzamelen bij het invullen van het contactformulier uw naam, adres, postcode, woonplaats, uw e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer.

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  2. de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
  3. uw uitdrukkelijk gegeven toestemming;
  4. een gerechtvaardigd belang.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens in sommige gevallen aan derden verstrekken. De doorgifte van persoonsgegevens gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is en derden de gegevens nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In alle gevallen spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij dat doen. Wij stellen uw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan externe leveranciers zoals gecontracteerde ICT-bedrijven en transportbedrijven. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Minderjarigen

Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig. Na het geven van die toestemming mogen de ouders of voogd de gegevens die zijn doorgegeven altijd aanpassen of verwijderen. Zodra we merken dat er géén toestemming is gegeven doen we er alles aan om zo snel mogelijk alle persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt bij het bezoeken van onze website gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die u bezoekt op uw apparaat worden geplaatst. Wanneer u onze website bezoekt, kan onze website automatisch technische informatie verzamelen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken om:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevenz
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Mega-Camp B.V.

Wolfsbergenweg 47

7822 AV  Emmen

Telefoon: 0591 - 65 99 88

e-mail: info@mega-camp.nl

 

Mega-Camp © 2024 - Alle rechten voorbehouden
Sitemap | Neem contact op | Website: MartinMedia.nl